Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Vzpomínání Alláha je povinností největší
Datum: 17. května 2024
Imám:

Páteční kázání 17. 5. 2024 (9. dhú l qa´da 1445 H)                                      

Vzpomínání Alláha je povinností největší

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Jedním z nejctěnějších způsobů uctívání a nejmilejším pro Mocného a Vznešeného Alláha je to, aby si muslim neustále připomínal Všemohoucího Alláha. Aby si vybavil velikost Všemohoucího Alláha – chvála Mu – Jeho důstojnost a vznešenost při každém svém pohybu i tehdy, kdy je v klidu. Aby měl stále na jazyku připomínání si Mocného a Vznešeného Alláha, aby Ho velebil a potvrzoval Jeho jedinečnost, vyjadřoval Mu vděk a velebil Jeho milost. Charakterizoval Ho vznešeností a dokonalostí. Tímto se v reálu vyjeví vlastnosti věřících, jak je chválí Všemohoucí Alláh ve verši: „… muži a ženy hojně Alláha vzpomínající – těm všem Alláh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou.“ (33:35) Kdo si přirozeně připomíná Všemohoucího Alláha, sklidí plody svého konání v podobě poslušnosti vůči Všemohoucímu Alláhovi a respektování pravidel, která ustanovil. Následky takového konání budou zjevné v chování služebníka Alláhova a jeho reálných činech ve společnosti, v jeho dobrotě a morálce, laskavé povaze, tím, že všechny jeho záležitosti budou v souladu s tím, co je povolené, získá odměnu a Ráj dosahující Země i nebes v podobě majetku. Díky připomínání si Alláha je duše pokojná a klidná, neboť je díky tomu věřící propojen se svým Stvořitelem – chvála Mu. Všemohoucí Alláh praví: „… jak jinak, než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit?“ (13:28) Dokladem význačnosti postavení připomínání si Alláha a prospěšnosti takového konání je to, že bylo spojeno s většinou pilířů islámu. K modlitbě Všemohoucí Alláh říká: A když končíte modlitbu, vzývejte Alláha vstoje, vsedě i vleže!“ (4:103) K půstu Všemohoucí Alláh praví: „… chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:185) K velké pouti Všemohoucí Alláh praví: A když skončíte poutní obřady své, vzpomeňte Alláha…“ (2:200)

Všemohoucí Alláh vyslal Proroky, aby vedli lidi správnou cestou k Všemohoucímu Alláhovi a aby jim Všemohoucího – chvála Mu – připomínali. Všemohoucí Alláh si vyvolil Své blízké jedině díky tomu, že si Ho neustále připomínali a vzývali Ho. Všemohoucí Alláh říká k významu vzývání a připomínání si Ho: Sděluj jim to, co bylo ti z Písma vnuknuto! Dodržuj modlitbu, vždyť modlitba odvrací od nemravnosti a věcí zavrženíhodných! Vzpomínání pak Alláha je povinností největší a Alláh dobře ví, co děláte.“ (29:45) Ibn Abbás – radija lláhu anhumá – řekl: „Vzpomínání Alláha je větší než cokoli jiného!“ Také Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nás učil, že připomínání si Alláha je nejlepším činem. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Už jsem vám řekl, co je nejlepším činem, tím nejčistším pro vašeho Pána, tím, který vás pozvedne na nejvyšší stupně, lepší než vynakládání zlata a peněz, lepší než střet s nepřítelem a setnutí jeho či vaší hlavy?“ Odpověděli: „Ne.“ Řekl: „Je to připomínání si Alláha.“ Abú Dharr – radija lláhu anhu – vyprávěl, že mu Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Už jsem ti řekl, jaká slova má Alláh nejraději? Alláh má nejraději slova ‚Chvála Alláhovi a díky Mu.‘“ Toto výjimečné postavení vzývání Všemohoucího Alláha je díky tomu, že funguje jako neprostupné opevnění, jako obranný val víry muslima. Právě díky němu člověk vystupuje z temnot nevědomosti do světla pevné víry ve Všemohoucího Alláha – chvála Mu. Mocný a Vznešený Alláh praví: Vy, kteří věříte! Vzývejte hojně Alláha a chvalte Jej za jitra i za večera! On je ten, jenž na vás svolává požehnání stejně jako Jeho andělé, aby vás vyvedl z temnot k světlu – a On slitovný je vůči věřícím.“ (33:41-43)

V těchto dnech více než kdy jindy potřebujeme být ve spojení s Všemohoucím Alláhem, chvála Mu, a vysvětlovat si Jeho významy a plody, neboť nedbat na připomínání si Všemohoucího Alláha – budiž požehnán – s sebou nese velké riziko a může vést k tomu, že ďábel pronikne do mysli člověka a jeho činů. Všemohoucí Alláh praví: A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí Milostivého, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným.“ (43:36) Ba dokonce pozemský trest za nedbalost, co se týče připomínání si Alláha, může vést dokonce až k chudobě, ovládnutí nepřítelem, starostem, bolesti a smutku. Všemohoucí – chvála Mu – praví: „… zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý a řekne: ‚Pane, proč jsi mne vzkřísil takto slepého, když dříve byl jsem vidoucí?‘ I odpoví Alláh: ‚Tak jako k tobě přicházela Naše znamení a tys na ně zapomněl, stejně tak jsi ty dnes zapomenut!‘“ (20:124-126)

Nejlépe je připomínat si Alláha v dobré, zbožné společnosti při sezeních, kdy se srdce spojí v lásce k Všemohoucímu Alláhovi. Velebení Všemohoucího Stvořitele – chvála Mu – a modlitby za Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – prostřednictvím jednoduchého a snadno proveditelného způsobu uctívání mají velkou cenu a význam. Všemohoucí Alláh – chvála Mu, praví: Buď neochvějný v duši své spolu s těmi, kdož Pána svého zrána i navečer vzývají po Jeho tváři toužíce! A neodvracej oči své od nich v žádosti po krásách života pozemského a neposlouchej toho, jehož srdce jsme učinili lhostejným k připomenutí Svému, ani toho, jenž jen vášně své následuje a jehož chování míru překračuje!“ (18:28) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Dvě slova lehká na jazyku mají velkou váhu na vahách a jsou milá Milostivému: chvála Alláhovi a díky Mu, chvála Alláhovi Velikému…“

Připomínání si Všemohoucího Alláha je tím nejsnazším způsobem uctívání, které může muslim dělat, a měli bychom dělat tuto dobrou věc více a více, neboť je to obchod přinášející zisk, jemuž se dlouhodobě věnují jen oddaní věřící, a díky tomu, že si budete Všemohoucího Alláha – chvála Mu – připomínat, připomene si On vás. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – praví: Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás…“ (2:152) Má se tím na mysli, že Alláh vás bude chválit před anděly. Bylo potvrzeno prostřednictvím Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Všemohoucí Alláh praví: ‚Jsem při tom, když na mne Můj služebník pomyslí, jsem s ním, když si Mne připomíná, a když si Mne v duchu připomene, připomenu si jej, a když si Mne připomene v něčí společnosti, připomenu si ho v lepší společnosti, než je ta jeho, když se ke Mně přiblíží o píď, přiblížím se k němu o loket, když se ke Mně přiblíží o loket, přiblížím se k němu o celou délku obou paží, když jde ke Mně krokem, běžím k Němu úprkem.“

Všemohoucí Alláh podává vysvětlení o význačnosti postavení připomínání si Alláha: Vzpomínání pak Alláha je povinností největší a Alláh dobře ví, co děláte.“ (29:45) Ibn Abbás – radija lláhu anhumá – řekl: „Alláhovo vzpomínání vás je větší než vaše připomínání si Ho.“ Jaká čest může být větší, než když si vás připomíná Alláh? Slyšeli jste, co je uvedeno v obou sbírkách správných hadísů podle Anase – radija lláhu anhu? Vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl Ubajjovi – radija lláhu anhu: „Alláh mi přikázal, abych zarecitoval z Koránu (při tvém pohřbu).“ Ubajja se zeptal: „Alláh se ti zmínil jmenovitě o mně?“ Odpověděl: „Alláh se zmínil jmenovitě o tobě.“ Na to se Ubajja rozplakal.

Připomínejte si tedy stále Alláha, neboť díky připomínání si Všemohoucího Alláha jsou duše klidné. Právě teď nutně potřebují být ve spojení se svým Stvořitelem, neboť Všemohoucí praví: Vy, kteří věříte! Vzývejte hojně Alláha a chvalte Jej za jitra i za večera! On je ten, jenž na vás svolává požehnání stejně jako Jeho andělé, aby vás vyvedl z temnot ke světlu – a On slitovný je vůči věřícím.“ (33:41-43)

 


Časy modliteb