Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Ramadán je krokem ke změně
Datum: 15. března 2024
Imám:

Páteční kázaní 15.3.2024 (5. ramadán 1445 h)

Ramadán je krokem ke změně

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh požehnal lidu proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – mimo jiné tím, že ustanovil období pro konání dobra, kdy se lidé připravují na zbožné skutky, srdce se přibližují k Alláhovi doufajíce v odpuštění od Alláha a v Jeho uspokojení.

Jedním z takových nejvýznamnějších období je požehnaný měsíc ramadán. Všemohoucí Alláh ustanovil, abychom se v měsíci ramadánu postili, abychom se změnili, abychom potlačili svoje tužby a odstřihli se od toho, na co jsme přivyklí.

Ramadán je krokem ke změně pro toho, kdo se přestal modlit, kdo se vůbec nemodlí, nebo kdo se modlí později, než je stanovený čas, nebo kdo se nemodlí společnou modlitbu v mešitě, aby v modlitbě vytrval. První věcí, kvůli které bude s věřícím zúčtováno v Soudný den, je modlitba. Pokud se správně modlí, dělá i ostatní věci správně, pokud se modlí špatně, je na tom špatně i s ostatními věcmi.

Ramadán je krokem ke změně pro toho, kdo přivykl špatné mluvě, aby mluvil jen v dobrém, aby mluvil pěkně, neboť laskavé slovo je dobročinným darem. Dávat si pozor na to, co říkáme, je cestou do Ráje, cestou záchrany před Ohněm pekelným. Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Člověk nevědomky řekne slovo, které Alláha potěší, a postoupí díky tomu u Alláha na vyšší stupně (v Ráji), a řekne něco, co Alláha nepotěší, aniž by tomu věnoval pozornost, a Alláh ho kvůli tomu uvrhne do Pekla.“

Ramadán je krokem ke změně pro ty, kdo se topí v hříchu a neposlušnosti, aby si pospíšili s pokáním, vrátili se a věřili v moc Všemohoucího Alláha – chvála Mu: „… Alláha mocného, vševědoucího, viny odpouštějícího, pokání přijímajícího a v trestu strašného i shovívavosti plného. Není božstva kromě Něho a u Něho je cíl cesty konečný.“ (40:2-3)

Ramadán je krokem ke změně pro toho, kdo zanechal čtení a memorování Vznešeného Koránu, přemýšlení o něm a konání v souladu s ním, aby využil měsíc Koránu a stanovil si určitou část, kterou se každý den naučí nazpaměť.

Ramadán je krokem ke změně pro toho, kdo přivykl lakotě a hamižnosti, aby dával více dobročinných darů, a Všemohoucí Alláh rozmnoží dobročinné dary pro toho, kdo je dává, až z nich bude hromada jako hora vysoká. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh zničí lichvu, avšak zúročí almužny.“ (2:276)

Ramadán je krokem ke změně pro ty, kdo zanedbávají připomínání si Všemohoucího Alláha, aby si ho začali připomínat v noci i během dne. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Vzývejte hojně Alláha a chvalte Jej za jitra i za večera!“ (33:41-42)

Ramadán je krokem ke změně pro toho, kdo přivykl lži, aby zanechal tohoto zlozvyku a nemluvil než pravdu. Zeptali se Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jestli může být věřící lhář. Odpověděl: „ Ne. Kdo mluví jen pravdu a nic jiného než pravdu, bude u Alláha zapsán jako pravdomluvný.“

Ramadán je krokem ke změně pro toho, kdo přerušil příbuzenské vztahy, aby je znovu navázal. Udržování příbuzenských vztahů násobí prostředky na živobytí, prodlužuje věk, a kdo je udržuje, s tím zůstává Všemohoucí Alláh ve spojení.

Milí bratři, abychom se změnili, musí se každý z nás postavit čelem ke svým chybám a neposlušnosti. Nesmíme utíkat před odpovědností za tyto chyby a hledat pro ně ospravedlnění. Vězte, že se nezlepšíte, pokud nebudete rozhodní, odhodlaní ke změně. Berte svou proměnu vážně od tohoto momentu. Neodkládejte ji a neříkejte „potom“.

Vězte, že abyste začali, záleží zcela na vás a na Alláhovi. Všemohoucí Alláh pravil: „Člověče, povstaň a obrať se ke Mně, přijdu k tobě. Pojď ke Mně a pospíším k tobě.“ Žádejte o pomoc jedině Alláha, abyste měli vůli a odhodlání, abyste se změnili k lepšímu. Vězte, že se změnou je třeba začít hluboko v sobě, vězte, že Všemohoucí Alláh nikoho nezmění, pokud se nezmění sám, cvičte se v poslušnosti a zvykejte si na ni.

Nakonec je třeba, abyste měli jasný cíl, ke kterému chcete dospět, kvůli kterému žijete, který před sebou stále vidíte. Tím nejvýznamnějším a nejvznešenějším cílem, ke kterému směřuje věřící v tomto požehnaném měsíci, je nepochybně přání, aby ho Alláh uchránil před Ohněm pekelným.

Ó Alláhu, učiň, ať patříme mezi ty, kdo budou uchráněni před Ohněm pekelným a jejichž činy budou v tomto požehnaném měsíci přijaty.

 


Časy modliteb