Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Pouť do Mekky

Muslimové v ČR a pouť do Mekky

Cesta do Mekky a vykonání poutních obřadů je pro muslimku i muslima nejen splněním jednoho z pěti pilířů islámu, ale i jistým vrcholem na jejich duchovní cestě. Je dobré se na cestu dobře připravit, vědět, co vše poutníka čeká a současně si vzít s sebou jen opravdu nutné věci.
Muslimská obec v Praze sama neorganizuje pouť do Mekky (hadždž nebo umra), ale je nápomocná informacemi, jak při přípravě na pouť do Mekky a jejím vyřizování postupovat. Každý zájemce o vykonání pouti do Mekky se na nás může obrátit.

Pouť (hadždž) je jedním z pěti pilířů islámu. (Dalšími pilíři jsou: vyznání víry, pět denních modliteb, náboženská daň a půst v měsíci ramadánu.) Hlavní obřady poutě se konají od 8. do 13. dne islámského lunárního měsíce dzul-hidždža. Vykonat pouť alespoň jednou za život je povinností pro každého muslima a muslimku, kteří jsou schopni ji vykonat (nemají např. finanční nebo zdravotní překážky). Pouť je formou uctívání a zapojuje celou lidskou bytost: tělo, mysl a duši.

Součástí poutě jsou:

  • Vstoupení do stavu sebekontroly („ihrámu“), ve kterém muslimové nesmějí nijak ublížit žádným živým tvorům, ani hmyzu a rostlinám, a nesmějí ani zvýšit hlas v rozčilení. Muži ve stavu ihrámu mají na sobě jednoduchý oděv ze dvou kusů nesešité bílé látky. Toto oblečení vyjadřuje rovnost všech lidí před Bohem. Pro ženy konající pouť není předepsán žádný speciální oděv.
  • Obcházení Káby, kamenné stavby, která je první svatyní na Zemi zasvěcenou uctívání Jediného Boha. Obnovil ji prorok Abrahám se svým synem Ismaelem. Nakonec ji prorok Muhammad očistil od model, které tam lidé před islámem shromáždili. Je symbolem jednoty všech muslimů, protože všechny jejich modlitby jsou směřovány právě ke Kábě, ať se nacházejí kdekoliv na světě. Kolem Káby byla vystavěna hlavní mešita v Mekce, která byla v průběhu historie mnohokrát rozšiřována.
  • Pospíchání mezi dvěma pahorky Safá a Marwa nedaleko Káby, které připomíná, jak zde Abrahamova manželka Hadžar hledala vodu pro svého syna Ismaela, když strádali v poušti vyhnáni od svého kmene.
  • „Den Arafa“ v 9. den měsíce dzul-hidždža. Arafa je planina asi 25 km východně od Mekky. V tento den nastává vrchol poutních obřadů – miliony poutníků se shromáždí na této planině a prosí Boha za odpuštění hříchů.
  • Kamenování tří sloupů v údolí Miná, kterým se připomíná satanovo svádění proroka Abrahama. Kamenování vyjadřuje poutníkovo odhodlání oddálit se od konání zlých skutků.
  • Ostříhání (nebo zkrácení) vlasů na znamení skončení poutě.
  • Oběť zvířete na podporu chudých a k připomenutí Abrahamovy oddanosti Bohu, když byl ochoten obětovat svého prvorozeného syna Ismaela na Boží příkaz. Většina masa z obětovaného zvířete má být rozdána potřebným lidem, přátelům a příbuzným.
  • Když poutní obřady v Mekce vrcholí, muslimové po celém světě se shromažďují ke společné modlitbě v první den svátku Íd ul Adhá – Svátku oběti.


    Časy modliteb